06 de maig 2010

Festes de l'escola

La castanyada
Els Nadals
Sant Jordi
Fi de curs

11 d’abril 2008

El tema del pavelló a Nova radio Lloret

La gratuïtat dels llibres de text i un gimnàs per al Pompeu Fabra
Lloret de Mar11/04/2008


Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) de Lloret fa un any que treballen plegades per assolir objectius comuns. Dos d'ells són la gratuïtat dels llibres de text i que l'escola Pompeu Fabra disposi d'un gimnàs.

En el primer cas, l'objectiu és reduir la despesa que suposa per les famílies els llibres de cada curs, que puja a 300 euros per alumne. El president de la coordinadora de les associacions de pares i mares, Tomàs Sánchez, explica que la proposta consisteix en reutilitzar els llibres, per tal que passin d'un alumne a un altre, i renovar-los cada quatre anys.

Segons el representant del col·lectiu, aquest sistema funciona a poblacions veïnes com Vidreres, on compten amb la implicació de l'ajuntament. De moment, a Lloret s'ha aconseguit que la distribuïdora dels llibres sigui la mateixa per a totes les escoles de la vila, cosa que permetrà, de cara al proper curs, fer baixar el preu dels llibres.

L'altra finalitat dels pares i mares és que l'escola Pompeu Fabra gaudeixi d'un gimnàs cobert. És una reivindicació històrica. Ja que, quan plou, els 700 alumnes del centre han de passar l'hora de l'esbarjo a sota el porxo. A força de buscar solucions, va sorgir la idea de construir un equipament que fos compartit per la resta de la població fora de l'horari escolar.

Els pares i mares dels alumnes expliquen que el pavelló que reclamen havia de ser el que l'ajuntament pensa construir amb un préstec subvencionat. El problema, diuen, és que no s'han posat d'acord amb les dimensions de l'equipament i al final el consistori ha optat per situar el futur pavelló en un altre lloc.
La coordinadora considera que hi ha altres opcions per al Pompeu Fabra, com adequar unes pistes de petanca que té al costat. I espera poder estudiar-les amb l'equip de govern.
Nova Ràdio Ll

El pavelló del Pompeu

El futur pavelló, motiu de debat
Lloret de Mar08/04/2008


L'ajuntament de Lloret aprova la compra de Can Buc en el barri del Rieral per un cost d'1,5 milions d’euros. Un primer pas que es va formalitzar en el ple extraordinari d'ahir dilluns i que continuarà amb la cessió del solar a la Generalitat.

El govern català hi farà una àrea sociosanitària, consistent en un geriàtric i en equipaments hospitalaris. Mentre que el consistori pagarà el cost dels terrenys, de 10.000 metres quadrats, en un termini de 4 anys.

En la sessió d'ahir també es va contractar un préstec, per la mateixa quantitat, és a dir, de quasi 1,5 milions d'euros. El subvenciona el Ministeri d'Indústria i Turisme, que l'ofereix a les destinacions turístiques madures per a modernitzar i actualitzar les seves instal·lacions.

Lloret s'ha acollit a una línia sobre equipaments esportius i ha apostat per a construir un nou pavelló. L'equip de govern reconeix que la ubicació no la tenen clara, el punt que precisament ha generat debat i crítiques per part de l'oposició.

Si bé tots els grups coincideixen en què l'interès i les condicions del crèdit són molt beneficioses, els de l'oposició retreuen a l'equip de govern que no sap a on ubicarà el pavelló poliesportiu. Per ERC i pel Grup Independent Lloret, és un equipament “no prioritari”. Pels socialistes, en canvi, un nou pavelló és necessari, però troben a faltar detalls del projecte, “com a mínim la ubicació”.

El PP de Lloret manté una postura ben diferent. Considera que és una instal·lació necessària, i no només pels esportistes, sinó també per a turistes. Davant les crítiques de l'oposició, el portaveu de CiU, Josep Valls, ha plantejat a la resta de grups la pregunta següent: “Si haguessin obtingut aquest finançament sense dir una ubicació, haurien dit sí o no? Crec que tots haurien dit que sí”.
Josep Valls ha reconegut que hi havia una ubicació inicial triada, però que l'han descartat. Assegura que el pavelló estarà vinculat a la nova àrea esportiva i que serà el quart per Lloret. L'operació, no inclosa en el pressupost del 2008, va ser aprovada amb els vots de CiU, PP i la coalició d'ICV-EUiA i l'abstenció de la resta, és a dir, ERC, GRILL i PSC.
Nova Ràdio Llor

22 de febrer 2008

hola a tothom

10 de desembre 2007

Assemblea general i modificació estatuts

Us faig memoria de que el proper día 13 de Desembre a les 21 hores al menjador de la nostre escola tenim l'assemble general de la nostre associació.

Amés de la assemblea general es farà una d'extraordinaria per aprobar la modificació dels estatuts de la nostre associació. Si voleu en aquesta mateixa web en el següent article podeu revisar l'esborrany.

************************************************************************************

CONVOCATÒRIA PER LA PROPERA ASSEMBLEA GENERAL DEL AMPA POMPEU I FABRA


El proper dia 13 de Desembre de 2007, a les 21:00h en primera i a les 21:30h en segona, us
convoquem a la Assemblea General, anual del AMPA (Associació de Mares i Pares)
del Col-legi Pompeu i Fabra, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea General anterior.
2.- Memòria anual.
3.- Aprovació projecte pressupost any 2007-2008.
4.- Elecció nous càrrecs de la Junta.
5.- Torn obert de paraules.

********************************************************************************************************************************************************************************
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DEL AMPA POMPEU I FABRA

El proper dia 13 de Desembre de 2007, a les 23:00h en primera i única convocatòria, us
convoquem a la Assemblea extraordinària del AMPA (Associació de Mares i Pares)
del Col-legi Pompeu i Fabra, amb el següent ordre del dia:
1.- Adequació dels estatuts de la nostre associació a la legislació vigent.
2.-Període comptable associació.

Nous Estatuts

ESTATUTS
Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP Pompeu Fabra de Lloret de Mar està constituïda a la població de Lloret de Mar i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març).
L'associació no té ànim de lucre.

Article 2
L'associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
c) Assistir els pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats extraescolars.

Article 3
El domicili de l'associació queda fixat al CEIP Pompeu Fabra, carrer de l’Àngel, s/n de Lloret de Mar, i el seu àmbit d'activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.
Capítol II. Socis

Article 4
Poden ser socis de l'associació els pares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l'article 6è d'aquests estatuts.
L'admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l'acorda un cop els qui la sol·liciten han acreditat la seva condició de pares d'un o més alumnes del centre.

Article 5
Són drets dels socis:
a) Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l'associació.
Són deures dels socis:
a) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'associació.

Article 6
Els socis poden ser donats de baixa de l'associació per algun dels motius següents:
1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president.
2. Pèrdua de la condició de pare d'alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
4. Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats estranyes a les assumides estatutàriament per l'entitat.
Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva l'obertura d'un expedient en què s'ha de donar audiència al soci.
L'acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. El soci hi pot recórrer davant l'Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquell en què li ha estat notificat l'acord.
Capítol III. L'Assemblea General

Article 7
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 8
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 9
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre Octubre i Desembre, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10
1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 11
1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 12
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.
Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva que està composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

Article 14
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membre de l'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a tres persones.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 20% dels membres que la componen.

Article 17
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Capítol V. El president i el vicepresident

Article 20
1. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 21
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 22
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 23
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24
Aquesta associació no té patrimoni fundacional

Article 25
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 27
L'exercici econòmic no coincideix amb l'any natural i queda establert entre el 1 de setembre i el 31 d’agost següent.

Article 28
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.
Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l´expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.
Capítol X. La dissolució

Article 30
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.


Lloret de Mar , 12 de Desembre de 2007

Signatures de tots els socis fundadors

29 d’octubre 2007

Voluntaris per la llengua

Les AMPA també poden participar en el programa del Voluntariat per la llengua

El “Voluntariat per la llengua” és un programa que posa en contacte persones que volen destinar 10 hores del seu temps a fer conversa amb persones que acaben d’arribar a Catalunya i estan interessades per millorar el català que parlen.

Les AMPA són un bon lloc per a la creació de parelles lingüístiques.

Es pot ser voluntari/voluntària si es parla català i es vol fer aquest servei. L’experiència aporta coses positives: es coneix la realitat d’altres països a través de l'aprenent/aprenenta, t’adones que pots parlar català amb els nouvinguts amb normalitat i que ells ho agraeixen i es veu com hi ha molta gent que l’està aprenent pel gust de viure d’acord amb els valors d’aquest país i/o pel gust de viure simplement en català.

Es pot ser aprenent/aprenenta si s'ha començat a parlar català i es vol practicar per agafar confiança i utilitzar la llengua cada vegada amb més seguretat i en més àmbits i/o llocs. Es descobreix que hi ha gent disposada a escoltar-te, a ensenyar-te racons del lloc on viviu, a compartir temps i experiències, a ajudar-te a millorar el teu nivell de llengua.

Com a representants de l'AMPA, us agrairíem que féssiu difusió del programa. Us adjuntem un document en què s'explica què és aquest programa i un díptic resum.

Ara estem preparant la campanya d'enguany, amb la qual cosa si algú està interessat a participar-hi seria un bon moment perquè es posés en contacte amb nosaltres
Si us interessa, truqueu-nos al 972 36 18 34 o veniu-nos a veure a la primera planta de l’Antic Sindicat (carrer Sant Pere, 36). A/e lloret@cpnl.cat.

Rebeu una salutació ben cordial.

--Cesca Cornellà MasOC de Lloret de MarCNL de GironaConsorci per a la Normalització Lingüística972 36 18 34-------------------------------------------------------------------fcornella@cpnl.catlloret@cpnl.cathttp://www.cpnl.cat-------------------------------------------------------------------Coneixeu la nostra web de recursos lingüístics?http://cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/recursos

02 d’octubre 2007

Activitats extraescolars curs 2007-2008

Un any més organitzem les activitats extraescolars al nostre centre.Aquest any amb la novetat de que comptem amb el suport de l’ajuntament de Lloret de Mar que mitjançant el PLA D’ENTORN ens subvenciona les activitats de reforç escolar. Gracies a això podreu observar una diferencia substancial en el preu que pagàveu l’any passat i el que es demanarà per aquest any.

En el següent enllaç http://www.ampa-pompeu.com/index.php podreu veure l’informació de les distintes extraescolars que organitzarem y amés els que desitgeu os podreu pre-inscriure a través d’aquest mitja (Internet) evitant les cues i esperes.


http://www.ampa-pompeu.com/index.php

Amés avisar-vos que donat que en algunes de les activitats s’haurà de respectar el torn d’inscripció, el enllaç per fer les pre-inscripcions es posarà actiu, just a la mateixa vegada que les inscripcions presencials, o sigui el día 3 d’Octubre a les 5 de la tarde.

Molt important: No pagueu les activitats fins que no surtin les llistes definitives. El sistema de pagament es com l’any passat, al caixer automàtic de la Caixa. L’assegurança de 4 euros per nen (no per activitat) es obligatòria.

17 de juny 2007

DISTRIBUCIO LLIBRES CURS 2007-2008

AMPA CEIP POMPEU FABRA

FÍ DE CURS I DISTRIBUCIÓ DE LLIBRES

Benvolguts mares i pares,
Tal i com ja varem avisar, aquest any la distribució de llibres es realitzarà els dies 30 i 31 d’agost en horari seguit de 10 del matí a 6 de la tarda. (No tancarem al migdia).

Aquests son els preus d'aquest any:


P3 86,25.-€

P4 78,84.-€

P5 80,84.-€

PRIMER 198,64.-€

SEGON 208,49.-€

TERCER 254,61.-€

QUART 248,34.-€

CINQUÉ 259,94.-€

SIXÉ 230,97.-€


Així mateix us recordem que els mateixos dies de la distribució de llibres es podran adquirir les bates, xandalls i bosses de berenar.

El proper curs, els nens/nenes de primària (de primer a sisè) com aquest any també sortiran a les 13 hores, i els petits (de p3, p4, p5) sortiran a les 12 hores es per això que hem organitzat una extraescolar orientada a poder oferir que els nens de preescolar també puguin sortir a les 13 hores per les famílies que ho necessitin. Els que estigueu interessats us podeu apuntar també el dia de la distribució de llibres.

Els alumnes de preescolar que tinguin germans a primària estaran subvencionats per la Generalitat i els que no tinguin germans tindran que pagar el cost d’aquest servei.

Es molt important que sabeu que els nens i nenes que es queden a menjador, no tenen aquesta necessitat, ja que queden coberts pel servei de monitoratge del menjador.

Per tant us preguem que el dia de la distribució de llibres, els que tingueu necessitat d’aquest servei, us apunteu a secretaria del centre. Així es podrà posar en marxa de seguida l’extraescolar i depenent del número d’inscrits es podrà comunicar el cost del servei.

Us desitgem que tingueu unes bones vacances d’estiu, ens veien el proper curs .